Algemene voorwaarden Roast VOF – Onze beloften

1 – Gegevens van de ondernemer

Roast BV, Dr Hub van Doorneweg 195, 5026 RE Tilburg;

E-mailadres: info@roast.nl

KvK-nummer: 83014519

Btw-identificatienummer: 851901086B01

2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de website van Roast (www.roast.nl) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt permanent beschikbaar gesteld via de website van de Roast.  

3. Het aanbod – de abonnementen van Roast

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Roast kent twee verschillende soorten abonnementen:
 3. Het reguliere abonnement waarbij maandelijks voor onbepaalde tijd een pakket afgenomen wordt, tot opzegging klant/ondernemer
 4. Het cadeau abonnement waarbij eenmalig een vooraf aangegeven hoeveelheid maandzendingen wordt afgenomen.
 5. Alle prijzen van de abonnementen zijn in EURO, inclusief (onverzekerde) verzendkosten binnen Nederland, verpakkingskosten en BTW, en worden per maandzending berekend.
 6. Roast behoudt zich het recht voor prijzen te verhogen indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Dit wordt altijd gecommuniceerd naar de klant.
 7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de verpakkingsmaterialen van de koffie gedurende de looptijd van de overeenkomst hetzelfde blijven.
 8. Bestellingen worden direct via de website, via het webformulier of via e-mail gedaan. Met het doen van de bestelling verklaart de klant akkoord de gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
 9. Roast verstuurt een bevestigingse-mail naar aanleiding van een bestelling.
 10. Het reguliere abonnement is te allen tijde op te zeggen. Dit kan via telefoon, e-mail of andere (digitale) communicatiemiddelen en gaat pas van kracht na bevestiging van Roast.
 11. Roast behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met de klant een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan.

4. Beschikbaarheid

De abonnementen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een bestelling niet leverbaar zijn dan neemt Roast daarvoor contact op met de klant. Is Roast niet in staat een maandzending te leveren dan zal deze niet gefactureerd worden, of indien al vooruitbetaald gecrediteerd worden.

5. Levering

De levering van de maandzendingen geschiedt in de regel vóór het eerste weekend van de desbetreffende maand. In uitzonderlijke gevallen kan dit een werkweek later plaatsvinden. Daarvan stelt Roast de klant op de hoogte.

6. Betalingen

Bij Roast kunnen klanten betalen via automatische incasso. De incasso geschiedt binnen 8 dagen na de desbetreffende verzending. Bij een cadeau abonnement wordt het gehele bedrag in één keer gefactureerd en geïncasseerd. Indien wenselijk kan gebruik gemaakt worden van facturatie.

7. Retourrecht

Vanaf de datum van ontvangst heeft de klant de mogelijkheid om de producten te retourneren zonder opgave van redenen gedurende 7 dagen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Roast of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8. Garantie

Roast aanvaardt enkel de aansprakelijkheid voor het door haar geleverde product. Verkeerd gebruik van de klant zorgt ervoor dat de klant geen aanspraak kan maken op garantie.

9. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Roast vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van het intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door Roast is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

10. Ontbinding

Bij ieder verzuim van de klant heeft Roast de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de klant gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.

11. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Op alle door Roast aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

Roast kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van de klant. Roast kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Roast kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Roast nakomen, waardoor Roast niet of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen.

12. Persoonsgegevens

De door de klant verstrekte gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Roast verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van het product. De contact gegevens van de klanten kunnen worden gebruikt ter promotie van nieuwe producten waarbij de klant de mogelijkheid heeft om aan te geven deze in het vervolg niet te ontvangen.